โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

หมู่ที่ 14 บ้านบ้านใหม่ ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 4726087

director

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณเพ็ญ ปิ่นบาง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 14 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2523 โดยการนำของนายจันทร์ สุขเรือง ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 2 (ปัจจุบัน หมู่ที่ 14) ตำบลปากแพรก เป็นผู้ริ่เริ่มในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 2 ห้องเรียน บนเนื้อที่ 10 ไร่ เศษ ซึ่งต่อมานายจ้วน เส้งพัฒน์ บริจาค จำนวน 8 ไร่ นางจาย เสียมใหม่ บริจาค จำนวน 2 ไร่ ต่อมาชาวบ้านได้จัดหางบประมาณซื้อที่ดินเพิ่มอีก 16 ไร่ 2 งาน รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 26 ไร่ 2 งาน

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีเปิดสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2523 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โดยมีนายดำริห์ ช่วงชุณส่อง เป็นผู้บริหารคนแรก นางสุจารีย์ จันทร์ร่ม เป็นครูสายผู้สอนคนแรก

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึ่งประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน การเขียน การศึกษาค้นคว้า รู้จัก ใช้เทคโนโลยี รักความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รักประเทศชาติ ท้องถิ่น และสถานศึกษาของตน

 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีร่วมกับทุกฝ่ายจัดการศึกษา  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รู้ทันเทคโนโลยี  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกคนให้เป็นมืออาชีพ
4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5. ระดมสรรพกำลัง สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเต็มศักยภาพ

กิจกรรมโรงเรียน

นานาสาระ